Przejdź do treści

Mława

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie


Drukuj Drukuj do PDF

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁAWIE

: 2012-08-24 13:43:00 Autor: Cezary Lewandowski

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I

§ 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
 4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z póź. zm.)
 5. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.)
 6. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)
 7. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 8. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U.z 2003r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.)
 9. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)
 10. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2005r. Nr 180, poz. 1493)
 11. Uchwały powołującej MOPS w Mławie.
 12. Niniejszego statutu.

§ 2

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną gminy, utworzoną dla realizacji zadań pomocy społecznej.
 2. Terenem działania Ośrodka jest Miasto Mława.
 3. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej.
 4. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu miasta.

 

Rozdział II

Cel i zadania Ośrodka

§ 3

 

 1. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 2. Pomoc społeczna realizowana przez Ośrodek wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 3. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności:
  1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.
  2. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
  3. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej i innymi aktami prawnymi.
  4. Pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
  5. Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy i umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
  6. Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Jest to praca socjalna z osobą, rodziną, grupą lub społecznością lokalną rozumianą jako proces charakteryzujący się ciągłością i systematycznością oddziaływań pracownika socjalnego.
  7. Współdziałanie z istniejącymi na terenie miasta organizacjami społecznymi, kościołami katolickimi innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej.
  8. Prowadzenie interwencji kryzysowej stanowiącej zespół

interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Poradnictwo specjalistyczne w szczególności

prawne, psychologiczne i rodzinne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

§ 4

 

 1. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej:
  1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
  2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
  3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
  4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
  5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
  6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
  7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

h) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;

i) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę,

która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością

sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub

ciężko chorym członkiem rodziny oraz za osoby wspólnie niezamieszkujące z matką, ojcem i rodzeństwem;

 1. praca socjalna;
 2. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 4. dożywianie dzieci;
 5. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 6. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 7. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie , również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 8. współdziałanie oraz pomoc klubom i stowarzyszeniom prowadzącym działalność statutową w zakresie integracji w środowisku osób uzależnionych i współuzależnionych;
 9. inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy;
 1. Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek, należy również:
  1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych;
  2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
  3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcie o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
  4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych;
  5. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;

 

§ 5

 

Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które obejmują:

 

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 5. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania Ośrodka

§ 6

 

 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny, ustalany przez Dyrektora Ośrodka.
 2. Regulamin określa wewnętrzną strukturę organizacyjną z uwzględnieniem szczegółowego zakresu działania i zasad funkcjonowania Ośrodka.
 3. Liczbę i rodzaj stanowisk pracy w Ośrodku ustala Dyrektor Ośrodka w ramach planu finansowego.

§ 7

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor
 2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz działając jednoosobowo, zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta.
 3. Dyrektor Ośrodka z upoważnienia Burmistrza wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych.
 4. Dyrektor Ośrodka może wytaczać na rzecz mieszkańców miasta Mława powództwa o roszczenia alimentacyjne.
 5. Upoważnienia, o których mowa w ust. 4 mogą być także udzielone innej osobie na wniosek Dyrektora Ośrodka.
 6. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa jednoosobowo Dyrektor.
 7. Dyrektor składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 8

 

 1. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy Ustawy z dnia 22 marca z 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm..)oraz przepisy Kodeksu pracy.
 2. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 9

 

  1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy, obejmujący środki finansowe przeznaczone w budżecie Miasta Mławy na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej.
  2. Gospodarka finansowa MOPS prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
  3. Środki finansowe na funkcjonowanie MOPS i realizację zadań wynikających z powołanych ustaw zapewnia Wojewoda i Miasto.
  4. MOPS posiada odrębny rachunek bankowy.

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

§ 10

 

MOPS używa pieczęci o treści:

MIEJSKI OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

06-500 Mława, ul. Narutowicza 6

tel./fax 23/ 654-35-60, 654-27-69

NIP 5691551879 REGON 002710579

e-mail: mops_mlawa @ wp.pl

 

§ 11

 

 1. Zmiany do niniejszego statutu mogą być wprowadzone w trybie właściwym do jego

Uchwalenia, tj. w drodze Uchwały Rady Miasta Mława.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące

przepisy prawa.

 


Stary Rynek 19,
06-500 Mława,
tel. (+48) 23 654 33 82
e-mail: info@mlawa.pl